Άδειες εκπαιδευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι οι Αιτήσεις για Χορήγηση Αδειών θα γίνονται με χρήση του παρακάτω σκαναρισμένου εντύπου (έχει κανονικό η διεύθυνση του σχολείου)  και θα υποβάλλονται απευθείας στην Διεύθυνση Π.Ε. Α’ Αθήνας χωρίς τη μεσολάβηση του τ. 7ου Γραφείου Π.Ε. Στο Θέμα να συμπληρώνεται το είδος της αιτούμενης άδειας. (π.χ. κανονική, αναρρωτική, εκπαιδευτική, …).

Χάρης Μακρανδρέου

Πάγωμα υπηρεσιακών μεταβολών

Θέμα:  «Πάγωμα υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών»

 

Κυρία Υπουργέ,

Εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (αμοιβαίες μεταθέσεις, ενστάσεις μεταθέσεων, μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ, παραιτήσεις, κλπ.) δεν πραγματοποιούνται.

Είναι βέβαιο πως αν δεν προχωρήσει άμεσα η άρση της σχετικής δέσμευσης και δεν υλοποιηθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές, η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία.

Σας καλούμε να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να μην υπάρχει ομηρία των εκπαιδευτικών.

Χορήγηση Συνδικαλιστικής Άδειας στους συλλόγους «Παπαμαύρος», «Παρθενώνα», «Α” Αθηνών», «Αθηνά»

Κατεβάστε εδώ του Συλλόγου «Παπαμαύρος»

Κατεβάστε εδώ του Συλλόγου «Παρθενώνα»

Κατεβάστε εδώ του Συλλόγου «Α” Αθηνών»

Κατεβάστε εδώ του Συλλόγου «Αθηνά»

 

Παράλληλη στήριξη

Ενημέρωση για την Παράλληλη Στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται

Το με αριθμό 58192/Γ6/24-5-2012 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

 Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο αφορά στην υλοποίηση του Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης και της Στήριξης μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται, για το σχολικό έτος 2012-13 και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση όλων όσων ορίζονται σε αυτό.

….α)  4.Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει( μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπ!σης) τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής; Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τμήμα Γ” ( Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι}.

Προσοχή: στη βεβαίωση Φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2012.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές (εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις, οι οποίες

έχουν στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, στη βεβαίωση φοίτησης και στην αίτηση του γονέα,

ημερομηνία μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2012.).

6.Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος και ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να κάνει ΕΚ νέου αίτηση σύμφωνα με τις οδηγία που δίνονται παραπάνω.

β)  Κατ” εξαίρεση για τους μαθητές με. αυτισμό για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια. Βίου Μάθησης; και Θρησκευμάτων η παροχή παράλληλης στήριξης για το έτος 2011-2012 ( άρθρο 7 § 4 παρ. v” του νόμου 3699/2008) και εφόσον συναινεί ο γονέας ή κηδεμόνας; του μαθητή, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η παράλληλη στήριξη συνεχίζεται και για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

0ι Διευθυντές των σχολείων, στα οποία φοιτούν μαθητές με εγκεκριμένη παράλληλη στήριξη λόγω αυτισμού θα πρέπει αμέσως μετά την εγγραφή του παιδιού στη επόμενη τάξη να καλέσουν  τους γονείς να δηλώσουν εγγράφως αν επιθυμούν τη συνέχιση ή την διακοπή της παράλληλης στήριξης.

Τις δηλώσεις αυτές οι Διευθυντές τις αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με τη λήξη του διδακτικού έτους, απαραιτήτως.

Προσοχή! Για τη σχολική χρονιά 2012-2013 τα ισχύοντα για τις εγκεκριμένες αιτήσεις παράλληλης στήριξης λόγω αυτισμού θα ισχύουν και για τις αιτήσεις παράλληλης στήριξης που έχουν εγκριθεί για μαθητές με Προβλήματα όρασης, καθώς και σε εκείνες που έχουν εγκριθεί για μαθητές με Προβλήματα ακοής.

    O Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΗΣ Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτ. Φ.10.2/3542/15.03.2012 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας σχετικά με την προσμέτρηση προϋπηρεσιών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσφέρθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σας γνωρίζουμε  ότι, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 2/84707/0022/24.02.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 επεκτείνονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. καθώς και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να προβείτε στην ορθή κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε ότι για υπηρεσία που προσφέρθηκε:

  1. σε υπουργείο με την ιδιότητα του διοικητικού υπαλλήλου μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία.
  2. με σύμβαση μερικής ή πλήρους απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α., μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία, εκτός εάν η πρόσληψη έγινε από Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. που συστάθηκε από τους Ο.Τ.Α..
  3. στον Ο.Α.Ε.Δ. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Εργασίας, εκτός εάν η υπηρεσία προσφέρθηκε σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη της εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», που συστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/06.11.2001 τ. Α΄) και τελούσε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μέχρι το 2008 με την ψήφιση του Ν.3667/2008  (ΦΕΚ 114/18.06.2008 τ. Α΄), σύμφωνα με τον οποίο στο άρθρο 7 «η εταιρεία παύει να ασκεί την αρμοδιότητα για τη σύσταση και την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων».  Επίσης, υπηρεσία που προσφέρθηκε σε δημόσια Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. θεωρείται δημόσια από την ίδρυσή τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 5 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/14.02.1992 τ. Α΄) και των παραγράφων 1 και 5, του άρθρου 19 της 121/25-5-1992 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 371/1992 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι την απορρόφηση και μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με την παράγραφο 4, του άρθρου 12 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ. Α΄) και συγκεκριμένα μέχρι 30-10-2010.  Από 1-11-2010 τα συγκεκριμένα ΙΕΚ ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και οι συμβάσεις γίνονται με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που τελεί Ν.Π.Ι.Δ.
  4. στο  πρώην Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) και νεοσύστατο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μετά τη συγχώνευσή του με το Ινστιτούτο Νεολαίας (Ι.Ν.) και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), σύμφωνα με την με αριθμό 127175/Η/04.11.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2508/τ. Β΄), δεν μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά προϋπηρεσία προσφερθείσα σε Ν.Π.Ι.Δ., εκτός εάν η υπηρεσία προσφέρθηκε σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ. Α΄), τα οποία είναι δημόσια σχολεία, εφόσον σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 της 260/16.01.2008 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 34/16.01.2008 τ. Β΄) παρέχουν στους αποφοίτους απολυτήριο τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Γυμνασίου και η απασχόληση εκπαιδευτικών σε αυτά αποτελεί διδακτικό έργο και επομένως αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε αυτά με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως δημόσια, σύμφωνα και με το αριθμό 2/16023/0022/ 29.01.2010 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., ενώ δεν αναγνωρίζεται η διοικητική και γραμματειακή στήριξη σ’ αυτά.

Εκτός όλων των προαναφερόμενων, ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 34 του Ν.3027/2002, του άρθρου 2 του Ν.3687/2008, του άρθρου 41 του Ν.3762/2009 και του άρθρου 6 του Ν.3848/2010, που αφορούν την προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών ή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.