Κινητοποιήσεις Αναπληρωτών

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ την Τετάρτη 30/1/13

 

Ολόκληρη η βαρβαρότητα του καπιταλισμού σε εγκύκλιο για τους αναπληρωτές – αναπληρώτριες. Η ασθένεια και η εγκυμοσύνη λόγοι περικοπής μισθού και πιθανής απόλυσης ! Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος!

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 του Υπουργείου Παιδείας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον «δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (ασθένεια, κύηση) δικαιούνται άδεια, όχι μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα συνολικά… οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα αδείας με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας… οποιαδήποτε χορηγηθείσα  άδεια, πέρα των 15ημερών, συνολικά ανά έτος, δε μπορεί να υπολογισθεί, ως διδακτική προϋπηρεσία».

Τα αντεργατικά μέτρα, η αναλγησία και η ταξική βαρβαρότητα δεν έχουν όρια. Αυτό που στον ιδιωτικό τομέα γίνεται στα μουλωχτά, θεσμοθετείται στο δημόσιο τομέα! Κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο επιβάλλουν μια σύγχρονη εργασιακή  βαρβαρότητα όπου ο εργαζόμενος δεν τολμά να αρρωστήσει και η εγκυμοσύνη τιμωρείται.

Το νέο αντιδραστικό μέτρο ξεκινά από τους αναπληρωτές, αλλά μπορεί να επεκταθεί αύριο σε όλο τον κλάδο.

Καλούμε τους συναδέλφους σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 30 Γενάρη στις 12.30 μ.μ. μαζί με άλλα σωματεία για τα θέματα των αναπληρωτών

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

1      Ανάκληση της απαράδεκτης εγκυκλίου 155734/Δ1/10-12-2012 για τους αναπληρωτές.

2     Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή και του ωρομίσθιου και κάθε ελαστικής μορφής εργασίας.

3     Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους.

4     Πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα για αναπληρωτές και ωρομίσθιους.

5     Μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών με βάση τους (έως) 20 μαθητές ανά τμήμα.

6     Όχι στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ…

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ…

Των αιρετών της Α Αθήνας

Βάσως Ζαρκινού    e-mail : vaszark@gmail.com

Παναγιώτη Γκρέκα e-mail : pangreka@otenet.gr

Εκλεγμένων με το  ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων-Κινήσεων –Συσπειρώσεων

Η διαδικασία των μεταθέσεων έχει ξεκινήσει και οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21-1-2013 ως 31-1-2013 στις Διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Οι γενικές παρατηρήσεις στην εγκύκλιο είναι ότι έχουμε ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη περυσινή, ο αριθμός των περιοχών μετάθεσης που μπορεί να δηλώσει κανείς παραμένει 15, παρά την αλλαγή των περιοχών μετάθεσης. Επισημαίνουμε ότι:

1) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φέτος διαρκεί 11 μέρες ( από 21 έως 31 Ιανουαρίου 2013) ενώ πέρυσι 20 μέρες.

2)  Οι νεοδιόριστοι που διανύουν τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης κατά τις τρέχουσες μεταθέσεις ενώ πέρυσι δεν είχαν.

3) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2013 (έχουν δηλαδή 22 μέρες καιρό να το σκεφτούν, ενώ πέρυσι 31 μέρες.)

4) Στις 18-02-2013 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και από 18-2-2013 μέχρι και 22-2-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις (πέρυσι το  διάστημα αυτό ήταν 24 μέρες).

5) Χρειάζεται διευκρίνιση στη παρ. 1.4 που αφορά αποσπασμένους στο εξωτερικό που επιστρέφουν και θέλουν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης «μόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν», αν η περιοχή αυτή είναι με τα παλιά ή νέα δεδομένα.

6) Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πέρυσι έγινε με βάση τις δημοτικές ενότητες (πρώην δήμους ή κοινότητες).

 7)  Μετάθεση ή τοποθέτηση με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικού λειτουργού σε «πόλη» [του όρου ταυτιζόμενου εν προκειμένω πλέον με την εδαφική περιφέρεια (δημοτική ενότητα), που φέρει το όνομα του συνενούμενου πρώην δήμου ή κοινότητας, που καταργείται, όπου ο (η) σύζυγος ή συγγενής α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας λειτουργεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, ανεξάρτητα από την τυχόν διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν αφενός ο εκπαιδευτικός και αφετέρου το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο απαγορεύεται (σχετ. 20/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

8)  Σε περίπτωση απόσπασης κατά το χρονικό διάστημα χρήσης άδειας, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει υπηρεσία στη θέση απόσπασης με τη λήξη της άδειας.

9) Διπλασιασμό μορίων από 1-9-2012 έως και 31-8-2013 δικαιούνται όσοι διορίστηκαν από 20.5.2010 έως και 31.12.2010 και έχουν  υπηρετήσει  αδιαλείπτως, σε σχολικές μονάδες της περιοχής που διορίστηκαν ή μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά για το συμφέρον της υπηρεσίας χωρίς τη θέληση τους,  δεν αποσπάστηκαν με αίτησή τους  είτε εντός της ίδιας περιοχής είτε εκτός (αν μετακινήθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας δεν πρέπει στη θέση τους να τοποθετήθηκε άλλος:( εγκύκλιος 105756/Δ1/13-9-2012).

10) Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του αρθ. 13 ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 3848) και όχι για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. (Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους).

11)Συνυπηρέτηση :Όπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Όπου ο ασφαλιστικός φορέας δεν χορηγεί βεβαίωση για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω οφειλής εισφορών, γίνεται δεκτή υποβληθείσα περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τελευταίου τριμήνου.

12)Εντοπιότητα Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ” έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, αλλά ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση.

. Η βεβαίωση του δημάρχου πρέπει να είναι πρόσφατη και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμους.

Συνάδελφοι:

Οι αιτήσεις για μεταθέσεις έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και το μέλλον της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Το τοπίο στην εκπαίδευση προβλέπεται εφιαλτικό::

Διαρρέεται η κατάργηση του αμετάθετου με απόφαση υπουργού ,οι υποχρεωτικές μετακινήσεις  εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, η αύξηση ωραρίου  άρρηκτα συνδεδεμένο με  καταιγισμό  υπεραριθμιών.

 Και τυπικά πια, έρχεται η αξιολόγηση- χειραγώγηση-πειθάρχηση ! Και τώρα αρνήσου αν μπορείς να μετακινηθείς αρνήσου να βάλεις 30 παιδιά στην τάξη, πες όχι στον «οποιοδήποτε» διευθυντή  δε  τηρεί τουλάχιστον τα νόμιμα,  αξιολογήσου από κάποιον που ίσως να έχει λιγότερα μόρια από σένα, αξιολογήσου από ανθρώπους που η μυρουδιά της κιμωλίας είναι για αυτούς  παιδική μνήμη και   αξιολογήσου ξανά , με μετρήσιμα, για τη  παιδαγωγικο -γονική σχέση σου με τα «παιδιά σου»  και  γίνε φυσικά,   όμηρος- εκπαιδευτικός  με πειθαρχικά, αργίες , διαθεσιμότητες και σκύψε το  κεφάλι γιατί  εσύ έχεις μισθό αλλά  αξιοπρέπεια;

Η Α΄ Αθήνας έδωσε  τη μάχη στην αρχή της σχολικής χρονιάς για να κρατήσει τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και νίκησε, αλλά το πιο σημαντικό:  αποκάλυψε πως όχι μόνο δε περίσσευαν αλλά χρειαζόταν επιπλέον εκπαιδευτικοί για να λειτουργήσουν τα σχολεία (υπάρχουν Ολοήμερα Νηπιαγωγεία που δεν έχουν ανοίξει ακόμη, Δημοτικά Σχολεία που κάθε μακρόχρονη αναρρωτική άδεια  συναδέλφου τάξης  μετατρέπεται σε μόνιμο κενό, η γαλλική συνεχίζει να  διδάσκεται άνευ διδασκάλου και τα ανάπηρα παιδιά ρίχνονται για δεύτερη φορά στην ιστορία της Ελλάδας  στον Καιάδα της ελεύθερης αγοράς!!

 Όλοι μαζί ας δώσουμε ξανά τη μάχη!!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

αξιολόγηση, αφισακι, συνελευση

 

Εκπαιδευτικοί σε Δράση

Π/Ε Ηλιούπολης

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ

στη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

και στις ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

 

 

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΡΕ ΤΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΝΕ? 

  Να πληρώνω πιο πολλούς φόρους με μικρότερο μισθό,

να δουλεύω μέχρι να πεθάνω,

να εργάζομαι πιο πολλές ώρες,

να διδάσκω με περισσότερους μαθητές στην τάξη,

να με μετακινούν όπου θέλουν

ο προϊστάμενος και ο περιφερειακός διευθυντής,

να ανταγωνίζομαι τους/τις συναδέλφους για να προαχθώ,

       να με αξιολογεί ο διευθυντής πόσο πειθαρχημένος υπάλληλος είμαι,

να υποκλίνομαι στην παιδαγωγική αυθεντία του συμβούλου,

να με φακελώνουν για να φοβάμαι μη με απολύσουν,

μη με βάλουν σε αργία ή σε διαθεσιμότητα,

      μη με κατηγορήσει κανείς ανώνυμα και περάσω πειθαρχικό, ,

να μαζεύω χαρτιά από επιμορφώσεις,

          να βρίσκω εγώ λύση για το φωτοτυπικό που χάλασε

και το πετρέλαιο που τελειώνει, να με εκβιάζουν,

                   να μου μένουν οι λογαριασμοί απλήρωτοι,

                     να δανείζομαι κι άλλο κι άλλο και τέλος,

                      να κάνω και μια έκθεση

                  αυτοαξιολόγησης

 

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πέμπτη  31  Ιανουαρίου   7 η ώρα

στο 2Ο Δημοτικό Ηλιούπολης