Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Πρόταση της ΔΟΕ για υπογαφές κατά της αξιολόγησης, από ΔΟΕ

Θέμα: Πρόταση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προς τους Εκπαιδευτικούς Π.Ε. για συγκέντρωση υπογραφών για την αξιολόγηση

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την πρόταση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για συγκέντρωση υπογραφών για την αξιολόγηση και ζητούμε την άμεση και μαζική ανταπόκρισή σας. Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας και η συγκέντρωση των υπογραφών από το σύνολο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. αποτελεί μια από τις ενέργειες που πραγματοποιεί η Δ.Ο.Ε. προκειμένου να αποτρέψει την προωθούμενη αυτοαξιολόγηση και στη συνέχεια την αξιολόγηση – χειραγώγηση.

Είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί η ομοθυμία των εκπαιδευτικών στην απόρριψη της αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας αγνοώντας τις απόψεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε να αποστείλετε στην Ομοσπονδία τις υπογραφές που θα συγκεντρώσετε, μέσω του Δ.Σ. του τοπικού Συλλόγου σας, το αργότερο μέχρι Πέμπτη 19/12/2013.

Ζητούμε τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων.

 

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

Για να κατεβάσετε το κειμενο της ΔΟΕ που είναι για υπογραφή πατήστε: Επιστολή_για_την_αξιολόγηση

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για άδεια Γενικών Συνελεύσεων, από ΔΟΕ

Θέμα: Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου σχετικά με την άδεια πραγματοποίησης Γενικών Συνελεύσεων

 

Σε συνέχεια της επιστολής διαμαρτυρίας που αποστείλαμε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και των παρεμβάσεων της Δ.Ο.Ε. για το θέμα της κατάργησης της άδειας για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων, σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση της νομικής μας συμβούλου κ. Τσίπρα, με την οποία, θεωρούμε πως, καταρρίπτεται η αίολη επιχειρηματολογία του Υπουργείου Παιδείας για το παραπάνω θέμα.

 

 

 

 

Αθήνα, 3-12-2013

 

Ι. Επί του ερωτήματος.

Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω επί της νομιμότητας του υπ’ αριθμόν Φ.351.1/100/179628/Δ1 εγγράφου του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρίου Κεδίκογλου με θέμα «Τακτικές Συνελεύσεις Συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών» .

ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Συντάγματος «Το κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 παρ.1 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 151, η οποία έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με το νομοθετικό διάταγμα 2405/1996 προβλέπεται «1. Στους αντιπροσώπους των αναγνωρισμένων οργανώσεων δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να παρέχονται διευκολύνσεις, που να επιτρέπουν σε αυτούς να εκπληρώνουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα την αποστολή τους, τόσο κατά την διάρκεια όσο και εκτός ωραρίου εργασίας».

Το άρθρο 16 παρ.3 του ν.1264/1982 προβλέπει «Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης..».

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.1264/1982 προβλέπεται: «1. Οι διατάξεις των άρθρ. 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα. 2. Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν».

Σύμφωνα με το άρθρο 19  παρ.2. της υπ’ αριθμόν Φ.350.1/324/105657/Δ1 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) «Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ….. 2. Χορηγούν τις συνδικαλιστικές άδειες για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων τους».

Από το πλέγμα των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει, ότι το Κράτος είτε με την μορφή του ρυθμιστή των εργασιακών σχέσεων είτε με την μορφή του εργοδότη, όπως στην υπό κρίση περίπτωση, οφείλει να διευκολύνει την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων παρέχοντας στους εργαζόμενους αλλά και στους εκπρόσωπους τους κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την άσκηση του έργου τους. Υπό την έννοια αυτή, ο νόμος 1264/1982 αποτελεί το ελάχιστο όριο προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, των εργαζομένων, που σύμφωνα με το άρθρο 30 του ιδίου ως άνω νόμου εφαρμόζεται και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα δικαιώματα, ωστόσο, που προβλέπει και κατοχυρώνει το ν.1264/1982 αποτελούν στην ουσία το ελάχιστο όριο προστασίας. Όπως ρητώς προβλέπεται και στο άρθρο 18 του ιδίου ως άνω νόμου, με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων μπορεί να εισάγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αναφορικά με τα δικαιώματα αυτά, οι οποίες μάλιστα υπερισχύουν κάθε αντίθετης διατάξεως.

Και είναι μεν προφανές, ότι το άρθρο 16 παρ. 3 του ν.1264/1982 προβλέπει, ότι οι τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις των οργανώσεων λαμβάνουν χώρα εκτός ωραρίου εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα, όπως και νομολογιακά έχει κριθεί, ουδείς εμποδίζει τους εργαζόμενους και τον εργοδότη να εισάγουν (ρητώς ή και σιωπηρώς) αποκλίνουσα ρύθμιση, η οποία μάλιστα είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Κάθε δε αφαίρεση των τοιουτοτρόπως κτηθέντων δικαιωμάτων των εργαζομένων εκ μέρους του εργοδότη απαγορεύεται καθώς αποτελεί προσπάθεια αφαίρεσης «κεκτημένων δικαιωμάτων». Έτσι έχει κριθεί «…..γίνονται εκτός χρόνου απασχόλησης, για να μη παρακωλύεται η εργασία, εκτός αν έχει γίνει αντίθετη ρύθμιση, υπό την μορφή κεκτημένου δικαιώματος μισθωτών και εργοδότου ή με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις (βλ. άρθρο 18 ν.1264/1982), οπότε οι παραπάνω συνεδριάσεις και συναντήσεις, γίνονται εντός του χρόνου απασχόλησης …» (Εφετείο Θεσσαλονίκης 1425/1988 ΔΕΝ 1989, 295).

Στην υπό κρίση περίπτωση, από την κείμενη κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία (βλ. άρθρο 19  παρ.2. της υπ’ αριθμόν Φ.350/36/113303/Δ1/29-10-2002 υπουργικής απόφασης, η οποία προβλέπει το όργανο χορήγησης των αδειών συμμετοχής σε συνελεύσεις), από τις εγκυκλίους του ιδίου του Υπουργείου (βλ. το υπ’ αριθμόν Φ.350/36/113303/Δ1/29-10-2007 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκόλυνση συμμετοχής εκπαιδευτικών στις τακτικές γενικές συνελεύσεις») αλλά και πρωτίστως από την διαρκή, συνεχή και αδιαμφισβήτητη μέχρι σήμερα επί σειρά πολλών ετών παροχή διευκολύνσεων για την διενέργεια γενικών συνελεύσεων, εντός του ωραρίου εργασίας, προκύπτει με σαφήνεια, ότι το δικαίωμα αυτό έχει καταστεί «κεκτημένο», κατά την έννοια του άρθρου 18 του ν.1264/1982 με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταβληθεί μονομερώς επί τω χείρω.

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που αρμόζει στο ζήτημα.

Συνεπεία των ανωτέρω, φρονώ, ότι η απάντηση, που αρμόζει στο ως άνω ερώτημα είναι η εξής: «Παρά την διατύπωση του άρθρου 16 παρ.3 του ν.1264/1982, την οποία επικαλείται η επίμαχος εγκύκλιος, στην πραγματικότητα από την διαρκή και αδιαμφισβήτητη μέχρι σήμερα χορήγηση συνδικαλιστικών διευκολύνσεων στους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους σε γενικές συνελεύσεις εντός του ωραρίου εργασίας, αλλά και από τις εγκυκλίους και τις υπουργικές αποφάσεις, που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό, προκύπτει, ότι υφίσταται απολύτως δεσμευτική και έγκυρη αποκλίνουσα από την γενική διάταξη του άρθρου 16 παρ.3 του ν. 1264/1982 συμφωνία (σιωπηρή) μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη (Δημοσίου), η οποία υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και δεν μπορεί να μεταβληθεί μονομερώς».

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μαρία –Μαγδαληνή Τσίπρα

            Νομική Σύμβουλός ΔΟΕ

Διαμαρτυρία συλλόγων Εκπ. Π.Ε. στη Σπάρτη, από σύλλογο «ο Πλήθων»

Της Πελοποννήσου: Λακεδαίμονος «ο Πλήθων», Κορίνθου, Μολάων, Μεσσηνίας, Αργολίδας

Της Αττικής: Αιγάλεω, Άνω Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή, Αμαρουσίου, «Αριστοτέλης», «Γληνός», Δ. Αττική, Καλλιθέας, «Κ. Σωτηρίου», «Μακρυγιάννης», «Παρθενώνας», «Περικλής», «Πλουμπίδης», «Ρ. Ιμβριώτη»

χωρίς τίτλο1

 

Μαζική και μαχητική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 13/12/2013, στη Σπάρτη, στη διεύθυνση Π.Ε., με την παρουσία εκατοντάδων εκπ/κών από συλλόγους της Λακωνίας, της Πελοποννήσου και της Αττικής (Λακεδαίμονος «ο Πλήθων», Κορίνθου, Μολάων, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Α’ ΕΛΜΕ Κορίνθου, Αιγάλεω, Άνω Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή, Αμαρουσίου, «Αριστοτέλης», «Γληνός», Δ. Αττική, Καλλιθέας, «Κ. Σωτηρίου», «Μακρυγιάννης», «Παπαμαύρος», «Παρθενώνας», «Περικλής», «Πλουμπίδης», «Ρ. Ιμβριώτη», από το ΔΣ της ΔΟΕ και το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ καθώς και

αλληλέγγυων από πρωτοβουλίες και επιτροπές υπεράσπισης των κοινωνικών αγαθών της παιδείας και της υγείας καθώς και γονείς μαθητών από σχολεία της περιοχής. Διατράνωσαν την αλληλεγγύη τους στην πρόεδρο των Μολάων και αιρετό στο ΠΥΣΠΕ, Ελισάβετ Παπαδοπούλου και απαίτησαν την παύση της δίωξής της.

Κατά την παρουσία τους εκεί, οι συγκεντρωμένοι και οι εκπρόσωποι των δεκάδων φορέων απαίτησαν να συναντηθούν με το διευθυντή εκπ/σης Φ. Πολίτη, ο οποίος ενώ είχε ενημερωθεί για την κινητοποίηση, προκλητικά απουσίαζε. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του αρνήθηκε να συναντηθεί με τους φορείς, ισχυριζόμενος επίσκεψη σε σχολείο στις 4 το απόγευμα (!!!), παραβιάζοντας έτσι τη θεσμική του υποχρέωση για καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς. Με παρόμοιο τρόπο αρνήθηκε το αίτημα για συνάντηση και ο διενεργών την ΕΔΕ Αντ. Κοκκονός.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές συναντήθηκαν με την αντιπεριφερειάρχη, Ντ. Τζανετέα, από την οποία απαίτησαν την άμεση και έμπρακτη καταδίκη από μέρους της, της μεθοδευμένης και κατασκευασμένης δίωξης.

Ακολούθησε δυναμική πορεία στην πόλη της Σπάρτης όπου οι διαδηλωτές βροντοφώναξαν «Παιδεία σημαίνει ελευθερία, Όχι στις ΕΔΕ και την τρομοκρατία», «Στο πειθαρχικό να πάει ο υπουργός και όχι οι αγώνες και ο εκπαιδευτικός», «Δε θέλουμε σχολεία, κλουβιά με παπαγάλους, Θέλουμε σχολεία μ’ αγωνιστές δασκάλους» κ.ά. συνθήματα

Η σημερινή στάση της διοίκησης επιβεβαιώνει την εκτίμηση των σωματείων μας ότι η δίωξη είναι πολιτική και συνδικαλιστική, με στόχο όχι μόνο να φιμώσει την πρόεδρο των Μολάων και αιρετή, Ελισάβετ Παπαδοπούλου αλλά να επιβάλλει το νόμο της σιωπής σε κάθε σχολείο, σε κάθε εκπ/κό, όπου παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τα μορφωτικά και παιδαγωγικά των μαθητών, όπου κινδυνεύει και διαλύεται η δημόσια και δωρεάν παιδεία!

Το θέμα παίρνει ακόμα σοβαρότερες διαστάσεις, μια και δεν δίνεται στη διωκόμενη το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένες καταγγελίες και οι καταγγέλλοντες, παραβιάζοντας έτσι τις αρχές νομιμότητας, τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα ενώ παρακωλύεται η δυνατότητα να ασκήσει απρόσκοπτα τα υπερασπιστικά της δικαιώματα.

Η φυγή της διοίκησης και η άρνηση συνάντησης με εκπροσώπους των δεκάδων σωματείων και φορέων δείχνει μεροληπτική στάση και αντιμετώπιση σχετικά με τη δίωξη έναντι της συναδέλφου.

Καταγγέλλουμε την άρνηση του διευθυντή Π.Ε. Λακωνίας, Φ. Πολίτη να συναντηθεί με τους φορείς και να ακούσει, ως όφειλε, τα αιτήματά τους.

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη συναδέλφισσα Ελισάβετ Παπαδοπούλου μέχρι την οριστική δικαίωσή της απέναντι στην πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη που της ασκείται γιατί επέλεξε να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και την αντιεκπαιδευτική πολιτική που διαλύει την εκπ/ση και το δημόσιο σχολείο και όχι να σιωπήσει και να κουκουλώσει.

Είναι φανερό ότι το κράτος, στην προσπάθειά του να φιμώσει τη μαχόμενη εκπαίδευση και τους αγωνιστές εκπ/κούς, προχωρά σε βιομηχανία διώξεων.

Δε θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσει ο φόβος και η υποταγή!

Θεωρούμε ότι στο πρόσωπο της Ελισάβετ Παπαδοπούλου διώκονται τα σωματεία μας για τους συλλογικούς τους αγώνες απέναντι στο υπουργείο, την κυβέρνηση και όλο το διοικητικό μηχανισμό που υπηρετεί ανερυθρίαστα την αντιεκπαιδευτική και βαθιά λεηλατική πολιτική τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ!

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ