Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Συγκρότηση νέων Πρωτοβάθμιων πειθρχικών συμβουλίων

Ενημέρωση σχετικά με την συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων

Σχετικά με τη συγκρότηση του πρώτου τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της περιφέρειάς σας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Η Υπηρεσία μας αρχικά διαβίβασε όλες τις σχετικές Υ.Α. στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, απο το οποίο μας ενημέρωσαν ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α), οι Υ.Α. οι εν λόγω αποφάσεις δεν δημοσιεύονται.  Για το λόγο αυτό, ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Επομένως, όλα τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παύουν να λειτουργούν ως πειθαρχικά και, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 4057/2012,  οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υφιστάμενα υπηρεσιακά − πειθαρχικά συμβούλια διαβιβάζονται στα νέα πειθαρχικά συμβούλια το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότησή τους.
Επισημαίνουμε ότι ως ημερομηνία συγκρότησης λογίζεται η ημερομηνία ανάρτησής τους στη Διαύγεια, δηλαδή 20 Δεκεμβρίου 2012, εκτός από το συμβούλιο των Ιονίων Νήσων, το οποίο αναρτήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Π.Ε.& Δ.Ε.