ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ…

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ…

Των αιρετών της Α Αθήνας

Βάσως Ζαρκινού    e-mail : vaszark@gmail.com

Παναγιώτη Γκρέκα e-mail : pangreka@otenet.gr

Εκλεγμένων με το  ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων-Κινήσεων –Συσπειρώσεων

Η διαδικασία των μεταθέσεων έχει ξεκινήσει και οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21-1-2013 ως 31-1-2013 στις Διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Οι γενικές παρατηρήσεις στην εγκύκλιο είναι ότι έχουμε ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη περυσινή, ο αριθμός των περιοχών μετάθεσης που μπορεί να δηλώσει κανείς παραμένει 15, παρά την αλλαγή των περιοχών μετάθεσης. Επισημαίνουμε ότι:

1) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φέτος διαρκεί 11 μέρες ( από 21 έως 31 Ιανουαρίου 2013) ενώ πέρυσι 20 μέρες.

2)  Οι νεοδιόριστοι που διανύουν τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης κατά τις τρέχουσες μεταθέσεις ενώ πέρυσι δεν είχαν.

3) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2013 (έχουν δηλαδή 22 μέρες καιρό να το σκεφτούν, ενώ πέρυσι 31 μέρες.)

4) Στις 18-02-2013 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και από 18-2-2013 μέχρι και 22-2-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις (πέρυσι το  διάστημα αυτό ήταν 24 μέρες).

5) Χρειάζεται διευκρίνιση στη παρ. 1.4 που αφορά αποσπασμένους στο εξωτερικό που επιστρέφουν και θέλουν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης «μόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν», αν η περιοχή αυτή είναι με τα παλιά ή νέα δεδομένα.

6) Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πέρυσι έγινε με βάση τις δημοτικές ενότητες (πρώην δήμους ή κοινότητες).

 7)  Μετάθεση ή τοποθέτηση με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικού λειτουργού σε «πόλη» [του όρου ταυτιζόμενου εν προκειμένω πλέον με την εδαφική περιφέρεια (δημοτική ενότητα), που φέρει το όνομα του συνενούμενου πρώην δήμου ή κοινότητας, που καταργείται, όπου ο (η) σύζυγος ή συγγενής α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας λειτουργεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, ανεξάρτητα από την τυχόν διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν αφενός ο εκπαιδευτικός και αφετέρου το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο απαγορεύεται (σχετ. 20/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

8)  Σε περίπτωση απόσπασης κατά το χρονικό διάστημα χρήσης άδειας, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει υπηρεσία στη θέση απόσπασης με τη λήξη της άδειας.

9) Διπλασιασμό μορίων από 1-9-2012 έως και 31-8-2013 δικαιούνται όσοι διορίστηκαν από 20.5.2010 έως και 31.12.2010 και έχουν  υπηρετήσει  αδιαλείπτως, σε σχολικές μονάδες της περιοχής που διορίστηκαν ή μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά για το συμφέρον της υπηρεσίας χωρίς τη θέληση τους,  δεν αποσπάστηκαν με αίτησή τους  είτε εντός της ίδιας περιοχής είτε εκτός (αν μετακινήθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας δεν πρέπει στη θέση τους να τοποθετήθηκε άλλος:( εγκύκλιος 105756/Δ1/13-9-2012).

10) Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του αρθ. 13 ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 3848) και όχι για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. (Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους).

11)Συνυπηρέτηση :Όπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Όπου ο ασφαλιστικός φορέας δεν χορηγεί βεβαίωση για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω οφειλής εισφορών, γίνεται δεκτή υποβληθείσα περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τελευταίου τριμήνου.

12)Εντοπιότητα Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ” έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, αλλά ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση.

. Η βεβαίωση του δημάρχου πρέπει να είναι πρόσφατη και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμους.

Συνάδελφοι:

Οι αιτήσεις για μεταθέσεις έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και το μέλλον της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Το τοπίο στην εκπαίδευση προβλέπεται εφιαλτικό::

Διαρρέεται η κατάργηση του αμετάθετου με απόφαση υπουργού ,οι υποχρεωτικές μετακινήσεις  εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, η αύξηση ωραρίου  άρρηκτα συνδεδεμένο με  καταιγισμό  υπεραριθμιών.

 Και τυπικά πια, έρχεται η αξιολόγηση- χειραγώγηση-πειθάρχηση ! Και τώρα αρνήσου αν μπορείς να μετακινηθείς αρνήσου να βάλεις 30 παιδιά στην τάξη, πες όχι στον «οποιοδήποτε» διευθυντή  δε  τηρεί τουλάχιστον τα νόμιμα,  αξιολογήσου από κάποιον που ίσως να έχει λιγότερα μόρια από σένα, αξιολογήσου από ανθρώπους που η μυρουδιά της κιμωλίας είναι για αυτούς  παιδική μνήμη και   αξιολογήσου ξανά , με μετρήσιμα, για τη  παιδαγωγικο -γονική σχέση σου με τα «παιδιά σου»  και  γίνε φυσικά,   όμηρος- εκπαιδευτικός  με πειθαρχικά, αργίες , διαθεσιμότητες και σκύψε το  κεφάλι γιατί  εσύ έχεις μισθό αλλά  αξιοπρέπεια;

Η Α΄ Αθήνας έδωσε  τη μάχη στην αρχή της σχολικής χρονιάς για να κρατήσει τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και νίκησε, αλλά το πιο σημαντικό:  αποκάλυψε πως όχι μόνο δε περίσσευαν αλλά χρειαζόταν επιπλέον εκπαιδευτικοί για να λειτουργήσουν τα σχολεία (υπάρχουν Ολοήμερα Νηπιαγωγεία που δεν έχουν ανοίξει ακόμη, Δημοτικά Σχολεία που κάθε μακρόχρονη αναρρωτική άδεια  συναδέλφου τάξης  μετατρέπεται σε μόνιμο κενό, η γαλλική συνεχίζει να  διδάσκεται άνευ διδασκάλου και τα ανάπηρα παιδιά ρίχνονται για δεύτερη φορά στην ιστορία της Ελλάδας  στον Καιάδα της ελεύθερης αγοράς!!

 Όλοι μαζί ας δώσουμε ξανά τη μάχη!!

Category: Αιρετοί