Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Για την καταγραφή δεδομένων κτιριακών υποδομών των σχολείων

 

Για την εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για την καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

 

Πρόσφατα οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενες  των  νηπιαγωγείων της περιφέρειας μας κλήθηκαν να συμπληρώσουν φόρμες για την καταλληλότητα ή μη των κτιρίων που στεγάζουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Στοιχεία τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και ελέγχους από κλιμάκια ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, κα άλλων τεχνικών οι οποίοι μπορούν να  εντοπίσουν και να τεκμηριώσουν τεχνικά και επιστημονικά την όποια κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων.

Οι έλεγχοι, οι επεμβάσεις, για την ασφάλεια και καταλληλότητα των σχολικών εγκαταστάσεων αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια τόσο των παιδιών  όσο και των εκπαιδευτικών. Ο τακτικός τεχνικός έλεγχος όλων των σχολικών εγκαταστάσεων είναι πάγιο αίτημα του συλλόγου μας και το έχουμε καταθέσει επανειλημμένα στο Δήμο.

Οι σχολικές εγκαταστάσεις ανήκουν εκ του νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση η οποία πρέπει να διαθέτει και τα ανάλογα κλιμάκια  ώστε να μπορεί να δώσει οποιαδήποτε τεκμηριωμένη πληροφορία και να μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη καταλληλόλητα όλων των κτιρίων

Το ΔΣ του συλλόγου Εκπαιδευτικών Ηλιούπολης θεωρεί ότι η  απαίτηση του Υπουργείου  Παιδείας, να συμπληρωθούν οι συγκριμένες φόρμες από τους διευθυντές και τις προϊσταμένες , ξεπερνά τις αρμοδιότητές τους και δεν αποτυπώνει την πραγματική καταγραφή των σχολικών εγκαταστάσεων.

  Καλούμε, επίσης, και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τις Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων που έχουν την αρμοδιότητα της καταχώρησης στοιχείων στο myschool να μην καταχωρήσουν κανένα στοιχείο στα σχετικά πεδία αφού είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της επιβεβαίωσης στοιχείων για τα οποία δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και τη σχετική αρμοδιότητα. Σε αυτήν την κατεύθυνση να απαντήσουν και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που, ενδέχεται, να τους πιέσουν να καταχωρήσουν στοιχεία στα πεδία αυτά.

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Χήρα    Αγαθή                Παπακώστα Μαργαρίτα