Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτ. Φ.10.2/3542/15.03.2012 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας σχετικά με την προσμέτρηση προϋπηρεσιών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσφέρθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σας γνωρίζουμε  ότι, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 2/84707/0022/24.02.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 επεκτείνονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. καθώς και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να προβείτε στην ορθή κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε ότι για υπηρεσία που προσφέρθηκε:

  1. σε υπουργείο με την ιδιότητα του διοικητικού υπαλλήλου μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία.
  2. με σύμβαση μερικής ή πλήρους απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α., μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία, εκτός εάν η πρόσληψη έγινε από Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. που συστάθηκε από τους Ο.Τ.Α..
  3. στον Ο.Α.Ε.Δ. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Εργασίας, εκτός εάν η υπηρεσία προσφέρθηκε σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη της εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», που συστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/06.11.2001 τ. Α΄) και τελούσε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μέχρι το 2008 με την ψήφιση του Ν.3667/2008  (ΦΕΚ 114/18.06.2008 τ. Α΄), σύμφωνα με τον οποίο στο άρθρο 7 «η εταιρεία παύει να ασκεί την αρμοδιότητα για τη σύσταση και την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων».  Επίσης, υπηρεσία που προσφέρθηκε σε δημόσια Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. θεωρείται δημόσια από την ίδρυσή τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 5 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/14.02.1992 τ. Α΄) και των παραγράφων 1 και 5, του άρθρου 19 της 121/25-5-1992 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 371/1992 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι την απορρόφηση και μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με την παράγραφο 4, του άρθρου 12 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ. Α΄) και συγκεκριμένα μέχρι 30-10-2010.  Από 1-11-2010 τα συγκεκριμένα ΙΕΚ ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και οι συμβάσεις γίνονται με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που τελεί Ν.Π.Ι.Δ.
  4. στο  πρώην Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) και νεοσύστατο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μετά τη συγχώνευσή του με το Ινστιτούτο Νεολαίας (Ι.Ν.) και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), σύμφωνα με την με αριθμό 127175/Η/04.11.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2508/τ. Β΄), δεν μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά προϋπηρεσία προσφερθείσα σε Ν.Π.Ι.Δ., εκτός εάν η υπηρεσία προσφέρθηκε σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ. Α΄), τα οποία είναι δημόσια σχολεία, εφόσον σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 της 260/16.01.2008 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 34/16.01.2008 τ. Β΄) παρέχουν στους αποφοίτους απολυτήριο τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Γυμνασίου και η απασχόληση εκπαιδευτικών σε αυτά αποτελεί διδακτικό έργο και επομένως αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε αυτά με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως δημόσια, σύμφωνα και με το αριθμό 2/16023/0022/ 29.01.2010 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., ενώ δεν αναγνωρίζεται η διοικητική και γραμματειακή στήριξη σ’ αυτά.

Εκτός όλων των προαναφερόμενων, ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 34 του Ν.3027/2002, του άρθρου 2 του Ν.3687/2008, του άρθρου 41 του Ν.3762/2009 και του άρθρου 6 του Ν.3848/2010, που αφορούν την προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών ή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.