Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Παράλληλη στήριξη

Ενημέρωση για την Παράλληλη Στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται

Το με αριθμό 58192/Γ6/24-5-2012 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

 Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο αφορά στην υλοποίηση του Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης και της Στήριξης μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται, για το σχολικό έτος 2012-13 και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση όλων όσων ορίζονται σε αυτό.

….α)  4.Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει( μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπ!σης) τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής; Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τμήμα Γ” ( Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι}.

Προσοχή: στη βεβαίωση Φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2012.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές (εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις, οι οποίες

έχουν στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, στη βεβαίωση φοίτησης και στην αίτηση του γονέα,

ημερομηνία μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2012.).

6.Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος και ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να κάνει ΕΚ νέου αίτηση σύμφωνα με τις οδηγία που δίνονται παραπάνω.

β)  Κατ” εξαίρεση για τους μαθητές με. αυτισμό για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια. Βίου Μάθησης; και Θρησκευμάτων η παροχή παράλληλης στήριξης για το έτος 2011-2012 ( άρθρο 7 § 4 παρ. v” του νόμου 3699/2008) και εφόσον συναινεί ο γονέας ή κηδεμόνας; του μαθητή, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η παράλληλη στήριξη συνεχίζεται και για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

0ι Διευθυντές των σχολείων, στα οποία φοιτούν μαθητές με εγκεκριμένη παράλληλη στήριξη λόγω αυτισμού θα πρέπει αμέσως μετά την εγγραφή του παιδιού στη επόμενη τάξη να καλέσουν  τους γονείς να δηλώσουν εγγράφως αν επιθυμούν τη συνέχιση ή την διακοπή της παράλληλης στήριξης.

Τις δηλώσεις αυτές οι Διευθυντές τις αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με τη λήξη του διδακτικού έτους, απαραιτήτως.

Προσοχή! Για τη σχολική χρονιά 2012-2013 τα ισχύοντα για τις εγκεκριμένες αιτήσεις παράλληλης στήριξης λόγω αυτισμού θα ισχύουν και για τις αιτήσεις παράλληλης στήριξης που έχουν εγκριθεί για μαθητές με Προβλήματα όρασης, καθώς και σε εκείνες που έχουν εγκριθεί για μαθητές με Προβλήματα ακοής.

    O Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΗΣ Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ