Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω Συνταξιοδότησης

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπ/κών και Διοικητικών

                 Υπαλλήλων λόγω Συνταξιοδότησης»

 

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του με αριθμ. Πρωτ. 44437/Δ2/ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ/20-04-2012 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.,το οποίο και επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας, παύει πλέον η χρήση του άπρακτου διμήνου για τους εκπ/κούς-εξακολουθεί ωστόσο να ισχύει για το Διοικητικό προσωπικό- και ισχύει πλέον ο άπρακτος μήνας.

Περαιτέρω, όσοι ενδιαφέρεσθε να συνταξιοδοτηθείτε, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:

1) Πριν από την υποβολή παραίτησης στη Δ/νση μας, σκόπιμο είναι να επισκέπτεσθε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να ενημερώνεσθε για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δίκαιωμα, καθώς και να λάβετε άλλες πληροφορίες που σας αφορούν. Να σημειωθεί ότι η Δ/νση μας δεν παρέχει πληροφορίες για τη θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς κάτι τέτοιο εκφεύγει της αρμοδιότητάς της. Προς διευκόλυνση σας, το Γ.Λ.Κ. δέχεται κοινό για εξειδικευμένα ζητήματα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 11.30- 14.30 στον Α’ όροφο, Κάνιγγος 29, Αθήνα. Για υποβολή δικαιολογητικών, αιτήσεων κλπ. δέχεται κάθε μέρα στο ισόγειο 8.00-14.30.

2) Επιπλέον καλό θα ήταν, όσοι αποζητάτε πληροφορίες για τα ταμεία σας, να τα επισκέπτεσθε και να υποβάλετε τα ερωτήματά σας σε αυτά, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο πολιτικών Υπαλλήλων: Λυκούργου 12, Αθήνα), ΤΕΑΔΥ( Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης: Όθωνος 10, Αθήνα), Τ.Π.Δ.Υ. (Ταμείο Προνοίας για το Εφάπαξ: Σταδίου 31).

3) Όσον αφορά στις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε τα εξής: Οι εκπ/κοί μπορούν να υποβάλουν την 1η αίτηση παραίτησης από τις 22-06-2012 έως και τις 10-07-2012 οποτεδήποτε μέσα σε αυτό το διάστημα, αρκεί φυσικά να είναι εργάσιμη ημέρα. Η δεύτερη αίτηση παραίτησης υποβάλλεται αυστηρά με την πάροδο 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της 1ης αίτησης και εντός άλλων 15 ημερών.Συνεπώς με την πάροδο της 15ης ημέρας από την υποβολή της πρώτης αίτησης και μέσα σε 15 ημέρες μπορούν  να υποβάλουν τη δεύτερη και τελική αίτηση παραίτησης.Μπορούν επίσης να υποβάλουν μόνο μία αίτηση παραίτησης και με την παρέλευση του άπρακτου μήνα να απολυθούν αυτοδίκαια, χωρίς καμία άλλη ενέργεια από την πλευρά τους. Σημειώνεται ότι έχουν το δικαίωμα ανάκλησης της 1ης αίτησης παραίτησης σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της. Ξαναθυμίζουμε ότι για τους Διοικητικούς υπαλλήλους εξακολουθεί να ισχύει το άπρακτο δίμηνο και όχι ο άπρακτος μήνας.

4) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (7 φορές το καθένα και όλα επικυρωμένα από δημόσια αρχή( μπορείτε και από το σχολείο σας) :

-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού για ΑΦΜ

-Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης, όπου να φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών, σε περίπτωση θανάτου

-Διαζευκτήριο, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση

-Βεβαίωση από τη Σχολή για παιδιά που σπουδάζουν, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής

Κάποια έγγραφα, όπως Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί, πιθανόν υπάρχουν στον ατομικό φάκελο καθενός. Ωστόσο, καλό θα ήταν να μας ενημερώνετε για ό,τι έχετε στα χέρια σας, πέραν των εγγράφων που υπάρχουν στους ατομικούς σας φακέλους.

-Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπ/κούς ή διοικητικούς, έχουν ασκήσει κατά τη  διάρκεια της υπηρεσίας τους καθήκοντα αυξημένης ευθύνης (Δ/ντες,Υπ/ντες, Προϊστ/νοι), παρακαλούνται να μας ενημερώνουν.

Απαραίτητο επίσης είναι το ΑΜΚΑ, στοιχεία διευθύνσεως οικίας, τηλέφωνα (όλα αυτά προφορικά).

-Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία θα δηλώνονται τα εξής: α) αν θα γίνει χρήση τρίμηνων αποδοχών- εξ’ όσων γνωρίζουμε πλέον συμφέρει η χρήση-β) αν επιθυμείτε να λάβετε Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας από την υπηρεσία μας ή από το ΓΛΚ.

-Υπεύθυνη Δήλωση που θα λάβετε από την υπηρεσία μας

-Αίτηση για απονομή κύριας σύνταξης που θα λάβετε από την υπηρεσίας μας

5)Όσον αφορά στην υποβολή των δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι για διευκόλυνση μας, σκόπιμο είναι αυτά να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό-και πριν την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης-ώστε να μπορεί η υπηρεσία μας να προβαίνει σε προεργασία των φακέλων.

6) Σχετικά με τις περιπτώσεις εκπ/κών και Διοικητικών Υπαλλήλων με προβλήματα υγείας, (σοβαρές ασθένειες, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κλπ.), κατόπιν γνώμης των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, βάσει Πιστοποιητικών Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 10-07-2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση.

7)Τέλος, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

Κρίνεται απαραίτητο, το αργότερο μέχρι την 31 Μαϊου 2012, να ενημερώνετε το τμήμα μισθοδοσίας για την ακριβή ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα ως προς την πληρωμή των μισθών, καθώς οι καταστάσεις μισθοδοσίας βγαίνουν νωρίτερα (π.χ. η μισθοδοσία του μηνός Ιουλίου βγαίνει την 1η εβδομάδα του Ιουνίου). Προς αποφυγήν επομένως λαθών και προκειμένου να μη χρειαστεί να επιστρέψει κανείς χρήματα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με το τμήμα μισθοδοσίας στο τηλ. 210-5237726 κ. Βλασσοπούλου, κος Νίνος. Στα ίδια τηλ. θα ενημερώνετε και για τη χρήση ή μη των τρίμηνων αποδοχών και δώρων (τις υπεύθυνες δηλώσεις θα τις προσκομίζετε σε εμάς μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

 Αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης (Δώρου 9-Ομόνοια) για τα σχετικά με τις συντάξεις είναι:

1) Γεωργίου Ελένη, Κόφφα Μαρία, Καραλής Χρήστος,  τηλ. 5243008, 6ος όροφος

2) Μπουσιώτη Τρισεύγενη, τηλ.210-5242930, 5ος όροφος

 

Ελπίζουμε στην καλή συνεργασία και κατανόηση από μέρους σας.