Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό πρωτ. Φ.10.2/3542/15.03.2012 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας σχετικά με την προσμέτρηση προϋπηρεσιών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσφέρθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σας γνωρίζουμε  ότι, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 2/84707/0022/24.02.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 επεκτείνονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. καθώς και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να προβείτε στην ορθή κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε ότι για υπηρεσία που προσφέρθηκε:

  1. σε υπουργείο με την ιδιότητα του διοικητικού υπαλλήλου μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία.
  2. με σύμβαση μερικής ή πλήρους απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α., μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία, εκτός εάν η πρόσληψη έγινε από Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. που συστάθηκε από τους Ο.Τ.Α..
  3. στον Ο.Α.Ε.Δ. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά πραγματική δημόσια προϋπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Εργασίας, εκτός εάν η υπηρεσία προσφέρθηκε σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη της εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», που συστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/06.11.2001 τ. Α΄) και τελούσε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μέχρι το 2008 με την ψήφιση του Ν.3667/2008  (ΦΕΚ 114/18.06.2008 τ. Α΄), σύμφωνα με τον οποίο στο άρθρο 7 «η εταιρεία παύει να ασκεί την αρμοδιότητα για τη σύσταση και την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων».  Επίσης, υπηρεσία που προσφέρθηκε σε δημόσια Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. θεωρείται δημόσια από την ίδρυσή τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 5 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/14.02.1992 τ. Α΄) και των παραγράφων 1 και 5, του άρθρου 19 της 121/25-5-1992 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 371/1992 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι την απορρόφηση και μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με την παράγραφο 4, του άρθρου 12 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ. Α΄) και συγκεκριμένα μέχρι 30-10-2010.  Από 1-11-2010 τα συγκεκριμένα ΙΕΚ ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και οι συμβάσεις γίνονται με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που τελεί Ν.Π.Ι.Δ.
  4. στο  πρώην Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) και νεοσύστατο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μετά τη συγχώνευσή του με το Ινστιτούτο Νεολαίας (Ι.Ν.) και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), σύμφωνα με την με αριθμό 127175/Η/04.11.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2508/τ. Β΄), δεν μπορεί να προσμετρηθεί, καθώς αφορά προϋπηρεσία προσφερθείσα σε Ν.Π.Ι.Δ., εκτός εάν η υπηρεσία προσφέρθηκε σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ. Α΄), τα οποία είναι δημόσια σχολεία, εφόσον σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 της 260/16.01.2008 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 34/16.01.2008 τ. Β΄) παρέχουν στους αποφοίτους απολυτήριο τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Γυμνασίου και η απασχόληση εκπαιδευτικών σε αυτά αποτελεί διδακτικό έργο και επομένως αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε αυτά με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως δημόσια, σύμφωνα και με το αριθμό 2/16023/0022/ 29.01.2010 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., ενώ δεν αναγνωρίζεται η διοικητική και γραμματειακή στήριξη σ’ αυτά.

Εκτός όλων των προαναφερόμενων, ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 34 του Ν.3027/2002, του άρθρου 2 του Ν.3687/2008, του άρθρου 41 του Ν.3762/2009 και του άρθρου 6 του Ν.3848/2010, που αφορούν την προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών ή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Συνάντηση με τη δημοτική αρχή

Συνάντηση με τη δημοτική αρχή πραγματοποίησε το Δ.Σ. του συλλόγου μας την Πέμπτη 24/05/2012

Εκτός από την προφορική και εκτενή αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, καταθέσαμε το παρακάτω υπόμνημα.

Η δημοτική αρχή, πιστή στη λογική της διαχείρισης των περικοπών, της αξιοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ ανεξάρτητα από τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και του θέλω αλλά δεν μπορώ, δεσμεύτηκε να μελετήσει τα προβλήματα και να μας απαντήσει σύντομα.

 

Προς το δημοτικό συμβούλιο και το Δήμαρχο του Δήμου Ηλιούπολης

 Τα προβλήματα στα σχολεία της πόλης μας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια πολλαπλασιάζονται και οξύνονται μέρα τη μέρα, όλο και περισσότερο.

Η διαρκής υποχρηματοδότηση, η λογική των αναθέσεων έργων σε συμβασιούχους , εποχιακούς κλπ. Χειροτερεύει το επίπεδο διαπαιδαγώγησης και ασφάλειας των παιδιών.

Βασικά ζητήματα όπως η φύλαξη, η καταλληλότητα των κτιρίων, η καθαριότητα, η μεταστέγαση, ο σύγχρονος εξοπλισμός, ο χαρακτήρας του σχολείου, οι ελλείψεις αναλώσιμων κ.α.  παραμένουν άλυτα και συνθέτουν τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές εκπαιδευτικοί, γονείς.

Το  Δ.Σ. του συλλόγου μας  καταθέτει επιγραμματικά κάποια από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα:

1.    Κρούσματα παραβίασης σχολικών κτιρίων,

Άμεση αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού που κλάπηκε ή καταστράφηκε, με ξεχωριστά κονδύλια, χωρίς την επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής.

Άμεση θωράκιση με ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας όλων των σχολικών μονάδων, επίσης χωρίς επιβάρυνση της Σχολικής Επιτροπής.

Τοποθέτηση σχολικών φυλάκων με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας.

2.    Πλημμελής καθαριότητα των σχολείων

Απαιτείται αύξηση του αριθμού των καθαριστών στα σχολεία με μόνιμη σταθερή εργασία και πλήρη μισθολογικά  και ασφαλιστικά δικαιώματα. Απαιτείται επίσης άμεση αναπλήρωση σε περιπτώσεις άδειας ή ασθένειας ώστε να μη μένουν τα σχολεία ακαθάριστα. Η καθαριότητα δε μπορεί να γίνεται μόνο μετά το σχόλασμα διότι ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία συμβαίνουν συχνά έκτακτα περιστατικά που πρέπει άμεσα να καθαριστούν. Στα νηπιαγωγεία είναι απαραίτητο να διορισθεί τραπεζοκόμος.

3.    Ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία

Οι συνθήκες σε νηπιαγωγεία όπως 3ο, 18ο, 9ο, 23ο  και 24ο είναι επιεικώς απαράδεκτες και η άμεση μεταστέγασή τους σε σύγχρονα κατάλληλα κτίρια είναι χρόνιο αίτημα μας. Τα δε 8-21 νηπιαγωγεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη μόνιμη στέγαση τους και να πάψουν να είναι φιλοξενούμενα.

4.    δημοτικά  6ο και 17ο         

Δύο από τα πλέον επικίνδυνα για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών σχολεία. Η διαρροή από τις τουαλέτες στο 6ο και η φθορά τοίχων και διαχωριστικών μπορεί να αποβεί μοιραία για οποιοδήποτε μαθητή ή εκπαιδευτικό. Στο 8-17 χρονίζει το πρόβλημα της έλλειψης αιθουσών και η αποφασισμένη από χρόνια ανέγερση του 17ου δημοτικού σχολείου τείνει να ξεχαστεί. Το συγκεκριμένο συγκρότημα ασφυκτιά και επιβαρύνει την σωματική και ψυχική υγιεινή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

5.    Διαρκής έλεγχος των εγκαταστάσεων

Σας επισημαίνουμε. Οι διευθυντές των σχολείων δεν είναι μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Ο διαρκής έλεγχος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές, στους καυστήρες, στα κάγκελα, τις σκάλες κλπ πρέπει να είναι μόνιμο μέλημα της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου σε αντίθεση με την πραγματικότητα που καταντάει Γολγοθάς για να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχολείο. Να σας θυμίσουμε προηγούμενο έγγραφο μας που αναφέραμε πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε σχολεία του Βύρωνα και Παγκρατίου εξ αιτίας του ηλεκτρικού πίνακα.

6.    Εκπροσώπηση

Απαιτούμε την εκπροσώπηση μας σαν συνδικαλιστικό όργανο στη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας καθώς και στις επιτροπές παραλαβής υλικών

7.    Χρηματοδότηση

Θεωρούμε συνυπεύθυνη την δημοτική αρχή για την καθυστέρηση της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών. Απαιτούμε την άμεση καταβολή των κονδυλίων και τη μαχητική διεκδίκηση της κάλυψης όλων των αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό

8.    ΣΔΙΤ, επιχειρήσεις στα σχολεία.

Καταγγέλλουμε την προσπάθειά σας να επιβάλλετε την είσοδο επιχειρήσεων στα σχολεία. Την προώθηση προγραμμάτων που έχουν τη λιγική των ΣΔΙΤ και της αξιοποίησης πακέτων ΕΣΠΑ χωρίς στην ουσία να απαντάνε στις πραγματικές ανάγκες βελτίωσης των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων.

9.    Αίθουσα συλλόγου

Ο σύλλογος μας είναι από τα βασικά και παλαιότερα συνδικάτα της πόλης μας. με περισσότερα από 500 μέλη και με συνεχή δράση. Εκτιμούμε ότι είναι θέμα ημερών να μας διατεθεί χώρος κατάλληλος για τις ανάγκες μας.

Παλεύουμε για σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο.   Ούτε ένα ευρώ από τη τσέπη του γονιού